Polityka prywatności

 

  1. Ochrona danych osobowych jest dla nas priorytetem, w związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby każdy, kto powierza nam swoje dane osobowe, czuł się bezpiecznie. Stosujemy środki techniczne, procedury oraz rozwiązania organizacyjne, które zapewniają bezpieczeństwo i ochronę przetwarzanych danych osobowych.

 

  1. Administratorem Danych Osobowych na stronie internetowej pod adresem: www.dth-selection.pl, jest DTH Selection Sp z o.o. z siedzibą  w Warszawie, zarejestrowaną pod adresem: 00-133 Warszawa, Al. Jana Pawła II 22, NIP: 5252829143, KRS: 0000851219, REGON: 386580805 , kapitał zakładowy 50 000 PLN w całości wpłacony. Firma uzyskała certyfikat o dokonaniu wpisu o nr. 24537 w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia.
  2. Respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania poufności i zapewnienia bezpieczeństwa dla pozyskanych od Państwa danych osobowych.

 

  1. Jako Administrator Danych Osobowych przetwarzamy Państwa dane przesłane za pośrednictwem poczty elektronicznej i tradycyjnej, formularzy zgłoszeniowych i kontaktowych na stronie internetowej dth-selection.pl lub poprzez kontakt telefoniczny. Przetwarzane dane Kandydatów wykorzystywane są wyłącznie w celu właściwego przeprowadzenia procesów rekrutacyjnych i zawierają informacje zawarte w CV tj. m.in: imię, imiona, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, dane dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego, posiadanych kwalifikacji. Przetwarzane dane Klientów zawierają informacje dotyczące nazwy firmy, adres siedziby, dane rejestrowe firmy, imiona i nazwiska przedstawicieli odpowiedzialnych za kontakt z administratorem, numery telefonów i adresy email. Administrator przetwarza dane osobowe przez okres 5 lat od dnia rejestracji w bazie, aktualizacji CV lub od ostatniego zarejestrowanego kontaktu z Kandydatem lub Klientem.

 

  1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz uzyskanych zgód na przetwarzanie danych osobowych w określonych celach, gdy inne podstawy prawne przetwarzania danych osobowych nie mają zastosowania, w szczególności w zakresie udostępnienia danych Pracodawcom lub ich przetwarzania na potrzeby przyszłych rekrutacji.

 

  1. Zgodnie z obowiązującym prawem możemy przekazywać Państwa dane, podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. dostawcom usług IT, biurom rachunkowym. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

 

  1. Serwis internetowy dth-selection.pl korzysta z technologii Cookies w celu dostosowania jego funkcjonalności do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Serwisu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Serwisu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.

 

  1. W celu korzystania z Usług naszego Serwisu internetowegomają Państwo możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

 

  1. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności stosuje się w możliwym zakresie do wszystkich osób, z którymi pozostajemy w stosunkach prawnych i wobec których również jesteśmy administratorem ich danych osobowych, w tym w szczególności w odniesieniu do naszych klientów – Pracodawców, Kandydatów oraz kontrahentów.

 

  1. Wszelkie zapytania, wnioski i skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, należy zgłaszać na następujący adres e-mail: rodo@dth-selection.pl lub w formie pisemnej na adres administratora. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać: dane osoby lub osób, których dotyczy zgłoszenie, zdarzenie, które jest powodem zgłoszenia oraz przedstawić swoje żądania wraz z podstawą prawną tych żądań.